Chinese Language

Sample Chinese (Mandarin) words and phrases

Ni Hao (hello):
Zaijian (goodbye):
Xiexie (thank-you):
Zao chen hao (good morning):
Wan an (good night):
Bu ke ji (you are welcome):
yi1, er4, san1, si4, wu3, liu4, qi1, ba1, jiu3, shi2
(count 1-10):
Zhu4 ni3 sheng1 ri4 kuai4 le4! Zhu4 ni3 sheng1 ri4 kuai4 le4!
Zhu4 ni3 sheng1 ri4 kuai4 le4! Zhu4 ni3 sheng1 ri4 kuai4 le4!
(Happy Birthday to you...):

More language resources